Polityka gwarancyjna

Gwarancja producenta Larix Sp.J. - właściciela marki Viking

I. Kwestie Ogólne

Firma Larix. Sp.J. właściciel marki Viking, mając na celu zapewnienie, że nowy produkt pozbawiony jest wad fizycznych, udziela na niego 12 miesięcznej gwarancji.

II. Ochrona z tytułu gwarancji

Gwarant zobowiązuje się bezpłatnie usunąć wady fizyczne produktu poprzez naprawę, wymianę uszkodzonych części lub wymianę w całości na produkt nowy, wolny od wad. Wybór sposobu usunięcia wady fizycznej należy do gwaranta. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany produktu na identyczny, gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany produktu na podobny (o podobnej charakterystyce/właściwościach/wartości). Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych w szczególności powstałych na skutek:

  1. Niestosowania się do zalecań konserwacji i pielęgnacji dołączonych do produktów
  2. Naturalnego zużycia produktów
  3. Użytkowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeżeli zakupiona rzecz zostanie naprawiona lub przerobiona bez zgody gwaranta.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w łańcuchu dystrybucyjnym, na które producent nie miał wpływu, związanych m.in. z przechowywaniem produktu, wystawieniem na ekspozycję czy transportem.

III. Zgłoszenie reklamacji

W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym zostaną ujawnione wady fizyczne kupujący ma obowiązek zaprzestać użytkowania wadliwego towaru. Ujawnienie się wad fizycznych należy zgłosić gwarantowi niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od momentu ich stwierdzenia.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wypełniony formularz reklamacyjny wg. ustalonego wzoru do pobrania www.viking.pl/politykagwarancyjna reklamowany produkt oraz kopię rachunku/paragonu/faktury - wyraźnie określającą nazwę i adres sprzedającego, a także datę i miejsce zakupu oraz rodzaju produktu. Przygotowane zgłoszenie wg. powyższych wytycznych należy przesłać na poniższy adres:

LARIX SP. Jawna 
Dział Reklamacji
ul. Bielska 1124
43-374 Buczkowice

IV. Rozpatrzenie reklamacji

Produkt będący przedmiotem reklamacji musi być dostarczony do gwaranta na koszt kupującego, w sposób nie narażający na dodatkowe zniszczenie podczas transportu. Gwarant zapewnia, że w okresie maksymalnie 21 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia, reklamacja zostanie rozpatrzona. Produkt zostanie odesłany na koszt Larix Sp.J. pod wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres.

Termin gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek zgłoszonej reklamacji użytkownik nie mógł z rzeczy korzystać.

Wszelkie pytania odnośnie realizacji reklamacji należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@larix.com.pl

V. Przepisy ustawowe

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

VI. Postanowienia końcowe

Warunki i prawa wynikające z ochrony gwarancyjnej obowiązują na produkty zakupione po 1.11.2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunki Gwarancji
Formularz zgłoszenia reklamacyjnego